ชั้น 3
อาคารศูนย์วิชาการ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่:
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202420 โทรสาร 043-202421

 
 


E-mail : graduate@kku.ac.th
Url: http://gs.kku.ac.th/

 


 

รายงานประจำปี 2551
ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - เดือนกันยายน 2551
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Annual Report 2008
October 2007 - September 2008
Graduate School, Khon Kaen University.