โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
   ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202420 โทรสาร 043-202421

Address
Graduate School, Khon Kaen University 3th Floor, Academic Building, Khon Kaen University, Khon Kaen, THAILAND, 40002.
Tel (+66 43)20-2420
Fax (+66 43)20-2421

E-mail : graduate@kku.ac.th
Url: http://gs.kku.ac.th/  Find us onติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th