ANNUAL REPORT 2012 รายงานประจำปี 2555

บทนำ-ส่วนหน้า 
คำนำ-สารบัญ
[ดูรายละเอียด]

เนื้อหาหน้า 1-69
[ดูรายละเอียด]

เนื้อหาหน้า 70-162
[ดูรายละเอียด]


ติดต่อ: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133 บัณฑิตวิทยาลัย มข. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ ติ-ชม e-mail : graduate@kku.ac.th