โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
   ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
   The 15th Graduate Research Conferences


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Graduate School, Khon Kaen University

E-mail : graduate@kku.ac.th
Url: http://gs.kku.ac.th/


  Find us on


ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421 Mobile 0-88062-0132 , 0-88062-0133 
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th