การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202420 โทรสาร 043-202421

Address Graduate School, Khon Kaen University 3th Floor, Academic Building, Khon Kaen University, Khon Kaen, THAILAND, 40002.
Tel (+66 43)20-2420 Fax (+66 43)20-2421

E-mail : graduate@kku.ac.th
Url: http://gs.kku.ac.th/
 ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)
 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
http://gsbooks.gs.kku.ac.th/52/ngsr12
Download Plug-in Adobe Reader
 

Adstracts and Full Papers
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552

รองรับ Browser ของ Internet Explorer เท่านั้น Browser อื่นอาจพบปัญหา

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th