ANNUAL REPORT 2011


บทนำ-ส่วนหน้า
คำนำ-สารบัญ

[ดูรายละเอียด]

เนื้อหาหน้า 1-69
[ดูรายละเอียด]
เนื้อหาหน้า 70-200
[ดูรายละเอียด]
เนื้อหาหน้า 201-221
[ดูรายละเอียด]
   

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th