คู่มือ | แบบฟอร์ม | หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา แบบฟอร์ม หลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง) ระดับปริญญาโท

คู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

load.. ปก-สารบัญ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 1 บทนำ
load.. คู่มือตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
load.. คู่มือตอนที่ 4 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
load.. คู่มือตอนที่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ
load.. คู่มือตอนที่ 6 บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
load.. คู่มือตอนที่ 7 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
load.. คู่มือตอนที่ 8 ภาคผนวก
load.. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
load.. ภาคผนวก ระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF , .DOC)

Click "load.." หน้าแบบฟอร์มที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ File MS Word , และ PDF

Word PDF Forms
link..ยื่นออนไลน์ GS09 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
link..ยื่นออนไลน์ GS13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
link..ยื่นออนไลน์ GS13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
load.. load.. GS14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
load.. load.. GS15 คำร้องขอลาออก
load.. load.. GS16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
load.. load.. GS18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
link..ยื่นออนไลน์ GS21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
link..ยื่นออนไลน์ GS24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
link..ยื่นออนไลน์ GS25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ติดตามออนไลน์ GS26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
ติดตามออนไลน์ GS27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
Word PDF Forms
ติดตามออนไลน์ GS28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
ติดตามออนไลน์ GS31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ
ติดตามออนไลน์ GS32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
load.. load.. GS33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
load.. load.. GS34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
load.. load.. GS35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
load.. load.. GS36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
link..ยื่นออนไลน์ GS37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ติดตามออนไลน์ GS38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS42 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
load.. load.. แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report
- load.. ตัวอย่างหนังสือต่างๆ : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ , ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ , ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ , ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด

หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

load.. คำนำ
load.. สารบัญ
load.. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย
load.. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
load.. คณะผู้จัดทำ

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก

load.. สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
load.. Doctor of Philosophy Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
load.. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
load.. Doctor of Philosophy Program in Parasitology (International Program)
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (International Program)
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
load.. Human Movement Sciences (International Program)
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
load.. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)
load.. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
load.. สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. Program Specifications Doctor of Public Administration Program in Public Affairs Management (International Program)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)

คณะแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
load.. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
load.. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะเภสัชศาสตร์
load.. สาขาวิชาเภสัชบำบัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท

load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
load.. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
load.. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
load.. สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
load.. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
load.. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
load.. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
load.. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาจุลชีววทิยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชารังสีเทคนิค
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
load.. สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
load.. สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาชีวสถิติ
load.. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
load.. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
load.. สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
load.. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
load.. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
load.. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
load.. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
load.. สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
load.. สาขาวิชาพิษวิทยา
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
load.. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
load.. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
load.. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาทัศนศิลป์
load.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
load.. สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท MRDM (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
load.. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (International Program)
load.. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (International Program )

คณะบริหารธุรกิจ

load.. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์

load.. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะสังคมสาสตร์และบูรณาการ

load.. สาขาวิชานิติศาสตร์
load.. สาขาเศรษฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421 
Mobile: 08-8062-0132, 08-8062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building,
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th