คู่มือ | แบบฟอร์ม | หลักสูตรต่างๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา แบบฟอร์ม หลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง) ระดับปริญญาโท

คู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

load.. ปก-สารบัญ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 1 บทนำ
load.. คู่มือตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
load.. คู่มือตอนที่ 4 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
load.. คู่มือตอนที่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ
load.. คู่มือตอนที่ 6 บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
load.. คู่มือตอนที่ 7 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
load.. คู่มือตอนที่ 8 ภาคผนวก
load.. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
load.. ภาคผนวก ระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF , .DOC)

Click "load.." หน้าแบบฟอร์มที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ File MS Word , และ PDF

Word PDF Forms
link..ยื่นออนไลน์ GS09 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
link..ยื่นออนไลน์ GS13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
link..ยื่นออนไลน์ GS13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
load.. load.. GS14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
load.. load.. GS15 คำร้องขอลาออก
load.. load.. GS16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
load.. load.. GS18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
link..ยื่นออนไลน์ GS21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
link..ยื่นออนไลน์ GS24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
link..ยื่นออนไลน์ GS25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ติดตามออนไลน์ GS26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
ติดตามออนไลน์ GS27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
Word PDF Forms
ติดตามออนไลน์ GS28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
ติดตามออนไลน์ GS31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ
ติดตามออนไลน์ GS32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
load.. load.. GS33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
load.. load.. GS34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
load.. load.. GS35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
load.. load.. GS36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
link..ยื่นออนไลน์ GS37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ติดตามออนไลน์ GS38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS42 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
load.. load.. แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report
- load.. ตัวอย่างหนังสือต่างๆ : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ , ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ , ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ , ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด

หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

load.. คำนำ สารบัญ
load.. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย
load.. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
load.. คณะผู้จัดทำ

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก

load.. สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
load.. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
load.. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
load.. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง
load.. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
load.. สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)

คณะแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
load.. สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
load.. สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
load.. สาขาวิชารังสีวิทยา
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
load.. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
load.. สาขาวิชาศัลยศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
load.. สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาจักษุวิทยา
load.. สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
load.. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะเภสัชศาสตร์
load.. สาขาวิชาเภสัชบำบัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท

load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
load.. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
load.. สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
load.. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
load.. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
load.. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
load.. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
load.. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
load.. สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวสถิติ
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อนสุขภาพ
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
load.. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ)
load.. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
load.. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
load.. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
load.. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
load.. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
load.. สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
load.. สาขาวิชาพิษวิทยา
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชานวัตกรรม ความปลอดภัย และการจัดการคุณภาพอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ
load.. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
load.. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาการออกแบบ
load.. สาขาวิชาบัญชี
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาทัศนศิลป์
load.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
load.. สาขาวิชาดนตรีบำบัด
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
load.. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
load.. สาขาวิชานิติศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
load.. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ
load.. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421 
Mobile: 08-8062-0132, 08-8062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building,
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th