คู่มือ | แบบฟอร์ม | หลักสูตรต่างๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา แบบฟอร์ม หลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง) ระดับปริญญาโท

คู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566

Click "PDF" หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

PDF ปก-สารบัญ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
PDF คู่มือตอนที่ 1 บทนำ
PDF คู่มือตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
PDF คู่มือตอนที่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
PDF คู่มือตอนที่ 4 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
PDF คู่มือตอนที่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ
PDF คู่มือตอนที่ 6 บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
PDF คู่มือตอนที่ 7 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
PDF คู่มือตอนที่ 8 ภาคผนวก
PDF ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
PDF ภาคผนวก ระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF , .DOC)

Click "PDF" หน้าแบบฟอร์มที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ File MS Word , และ PDF

PDF Forms
link..ยื่นออนไลน์ GS09 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
link..ยื่นออนไลน์ GS13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
link..ยื่นออนไลน์ GS13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
link..ยื่นออนไลน์ GS14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
link..ยื่นออนไลน์ GS15 คำร้องขอลาออก
PDF GS16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
link..ยื่นออนไลน์ GS18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
link..ยื่นออนไลน์ GS20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
link..ยื่นออนไลน์ GS21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
link..ยื่นออนไลน์ GS24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
link..ยื่นออนไลน์ GS25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ติดตามออนไลน์ GS26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
ติดตามออนไลน์ GS27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
WordPDF Forms
ติดตามออนไลน์ GS28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ติดตามในระบบ E-Thesis GS29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
link..ยื่นออนไลน์ GS30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
ติดตามออนไลน์ GS31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ
ติดตามออนไลน์ GS32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
PDF GS33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
PDF GS33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
PDF GS34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
PDF GS35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
PDF GS36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
link..ยื่นออนไลน์ GS37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ติดตามออนไลน์ GS38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
PDF GS42 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
PDF แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report
PDF ตัวอย่างหนังสือต่างๆ : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ , ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ , ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ , ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด

หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Click "PDF" หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

PDF คำนำ สารบัญ คณะผู้จัดทำ
PDF ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย
PDF ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก

PDF สาขาวิชาชีววิทยา
PDF สาขาวิชาฟิสิกส์
PDF สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาคณิตศาสตร์
PDF สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
PDF สาขาวิชาจุลชีววิทยา
PDF สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
PDF สาขาวิชาสัตวศาสตร์
PDF สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการประมง
PDF สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
PDF สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตร
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมี
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PDF ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
PDF สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
PDF สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
PDF สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
PDF สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
PDF สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
PDF สาขาวิชาพยาธิวิทยา
PDF สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
PDF สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
PDF สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
PDF สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
PDF สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
PDF สาขาวิชาสังคมวิทยา
PDF สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาภาษาไทย
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
PDF สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
PDF สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
PDF สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
PDF สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
PDF สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
PDF หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง
PDF สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
PDF สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
PDF สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
PDF สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ
PDF สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)

คณะแพทยศาสตร์
PDF สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
PDF สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
PDF สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
PDF สาขาวิชารังสีวิทยา
PDF สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
PDF สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
PDF สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
PDF สาขาวิชาศัลยศาสตร์
PDF สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
PDF สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
PDF สาขาวิชาจักษุวิทยา
PDF สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
PDF สาขาวิชาอายุรศาสตร์
PDF สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะทันตแพทยศาสตร์
PDF สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะเภสัชศาสตร์
PDF สาขาวิชาเภสัชบำบัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท

PDF สาขาวิชาคณิตศาสตร์
PDF สาขาวิชาชีววิทยา
PDF สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาฟิสิกส์
PDF สาขาวิชาสถิติประยุกต์
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
PDF สาขาวิชาจุลชีววิทยา
PDF สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
PDF สาขาวิชาจุลชีววิทยา
PDF สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
PDF สาขาวิชาพืชไร่
PDF สาขาวิชาสัตวศาสตร์
PDF สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
PDF สาขาวิชากีฏวิทยา
PDF สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
PDF สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
PDF สาขาวิชาพืชสวน
PDF สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
PDF สาขาวิชาการประมง
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
PDF สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตร
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมี
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
PDF วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
PDF สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
PDF สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
PDF สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
PDF สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
PDF สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
PDF สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
PDF สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
PDF สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
PDF สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
PDF สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
PDF สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
PDF สาขาวิชาการผดุงครรภ์
PDF หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
PDF สาขาวิชาเภสัชวิทยา
PDF สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
PDF สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
PDF สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
PDF สาขาวิชาพยาธิวิทยา
PDF สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ
PDF สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
PDF รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
PDF สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
PDF สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
PDF สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
PDF สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
PDF สาขาวิชาภาษาไทย
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
PDF สาขาวิชากายภาพบำบัด
PDF สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาชีวสถิติ
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุข
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อนสุขภาพ
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
PDF สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการวิจัยทางสุขภาพ
PDF สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
PDF สาขาวิชาการบริหารเภสัชกิจ
PDF สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
PDF สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
PDF สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
PDF หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
PDF สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร
PDF สาขาวิชาการออกแบบ
PDF สาขาวิชาบัญชี
PDF หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
PDF สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
PDF สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
PDF สาขาวิชาทัศนศิลป์
PDF สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
PDF สาขาวิชาดนตรีบำบัด
PDF หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
PDF หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
PDF สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
PDF สาขาวิชานิติศาสตร์
PDF สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
PDF สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
PDF สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
PDF สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
PDF สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
PDF สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421 
Mobile: 08-8062-0132, 08-8062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building,
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th