บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือ | แบบฟอร์ม | หลักสูตร ปี 2560

คู่มือนักศึกษา แบบฟอร์ม หลักสูตร

คู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

load.. ปก-สารบัญ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 1 บทนำ
load.. คู่มือตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
load.. คู่มือตอนที่ 4 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
load.. คู่มือตอนที่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ
load.. คู่มือตอนที่ 6 บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
load.. คู่มือตอนที่ 7 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
load.. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
load.. ระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF , .DOC)

Click "load.." หน้าแบบฟอร์มที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ File MS Word , และ PDF

Word PDF Forms
load.. load.. GS09 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
load.. load.. GS13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
load.. load.. GS14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
load.. load.. GS15 คำร้องขอลาออก
load.. load.. GS16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
load.. load.. GS18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
load.. load.. GS21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
Word PDF Forms
load.. load.. GS28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ
load.. load.. GS32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
load.. load.. GS33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
load.. load.. GS34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
load.. load.. GS35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
load.. load.. GS36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
link.. link.. GS37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
load.. load.. GS38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS42 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
load.. load.. แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report
- load.. ตัวอย่างหนังสือต่างๆ : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ , ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ , ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ , ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด

หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล


ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

load.. คำนำ
load.. สารบัญ
load.. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย
load.. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
load.. คณะผู้จัดทำ


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก

load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. Doctor of Philosophy Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. Program in Tropical Medicine (International Program)
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (International Program)
load.. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (International Program)
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
load.. Human Movement Sciences (International Program)
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
load.. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
load.. Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)
load.. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
load.. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
load.. สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. Program Specifications Doctor of Public Administration Program in Public Affairs Management (International Program)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)

คณะแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
load.. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
load.. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท

load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
load.. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
load.. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาจุลชีววทิยาทางการแพทย์
load.. Master of Science Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชารังสีเทคนิค
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาพัฒนาสังคม
load.. สาขาวิชาปรัชญา
load.. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
load.. สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาชีวสถิติ
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
load.. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
load.. สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาด
load.. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
load.. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
load.. สาขาวิชาพิษวิทยา
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
load.. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
load.. Master of Science Program in Interdisciplinary Veterinary Science International Program
load.. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
load.. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
load.. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
load.. สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาทัศนศิลป์
load.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
load.. สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท MRDM (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
load.. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

load.. สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

load.. สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
load.. สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โครงการพิเศษ


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

load.. สาขาวิชาเภสัชบำบัด


คณะสัตวแพทยแพทย์

load.. สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 , 0-4320-2547 , 0-4320-2551 
โทรสาร 0-4320-2421 Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building,
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th