บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือ | แบบฟอร์ม | หลักสูตร ปี 2559

คู่มือนักศึกษา แบบฟอร์ม หลักสูตร

คู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

load.. ปก-สารบัญ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 1 บทนำ
load.. คู่มือตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
load.. คู่มือตอนที่ 4 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ
load.. คู่มือตอนที่ 5 บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
load.. คู่มือตอนที่ 6 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF , .DOC)

Click "load.." หน้าแบบฟอร์มที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ File MS Word , และ PDF

Word PDF Forms
load.. load.. GS09 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
load.. load.. GS13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
load.. load.. GS14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
load.. load.. GS15 คำร้องขอลาออก
load.. load.. GS16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
load.. load.. GS18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
load.. load.. GS21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
Word PDF Forms
load.. load.. GS28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ
load.. load.. GS32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
load.. load.. GS33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
load.. load.. GS34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
load.. load.. GS35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
load.. load.. GS36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
link.. link.. GS37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
load.. load.. GS38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS40 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
load.. load.. แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report
load.. load.. ตัวอย่างหนังสือต่างๆ : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ , ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ , ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ , ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด

หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล


ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

load.. คำนำ
load.. สารบัญ
load.. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย
load.. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
load.. คณะผู้จัดทำ


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก

load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาเคมี
load.. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาชีวเคมี
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
load.. Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
load.. Doctor of Philosophy Program in Nursing (International Program)
load.. สาขาวิชาเภสัชวิทยา
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
load.. Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
load.. Program in Tropical Medicine International Program (International Program)
load.. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (International Program)
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (International Program)
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. Human Movement Sciences (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
load.. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
load.. Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)
load.. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
load.. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (International Program)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)

คณะแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
load.. สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
load.. สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
load.. สาขาวิชารังสีวิทยา
load.. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาจักษุวิทยา
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
load.. สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
load.. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
load.. สาขาวิชาศัลยศาสตร์
load.. สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
load.. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท

load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาเคมี
load.. สาขาวิชาชีวเคมี
load.. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
load.. สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
load.. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
load.. สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
load.. Agronomy (International Program)
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. Agriculture (International Program)
load.. Animal Science (International program)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
load.. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
load.. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชาเภสัชวิทยา
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
load.. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
load.. Tropical Medicine International Program
load.. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
load.. Tropical Medicine International Program
load.. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชาปรัชญา
load.. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
load.. สาขาวิชาพัฒนาสังคม
load.. สาขารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
load.. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
load.. สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
load.. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาด
load.. สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
load.. สาขาวิชาชีวสถิติ
load.. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
load.. สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (International Program)
load.. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
load.. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (International Program)
load.. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
load.. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
load.. สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
load.. สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
load.. สาขาวิชาพิษวิทยา
load.. สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (International Program)
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
load.. สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
load.. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
load.. Interdisciplinary Veterinary Science International Program
load.. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
load.. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
load.. สาขาวิชาการตลาด
load.. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
load.. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
load.. Economics (International Program)
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
load.. สาขาวิชาทัศนศิลป์
load.. สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท MRDM (International Program)
load.. สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
load.. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ

load.. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

load.. สาขาวิชาเภสัชบำบัด


คณะสัตวแพทยแพทย์

load.. สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 , 0-4320-2547 , 0-4320-2551 
โทรสาร 0-4320-2421 Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building,
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th