GRADUATE SCHOOL
KHON KAEN UNIVERSITY

คู่มือ | แบบฟอร์ม | หลักสูตร ปี 2557

Manual Forms Courses

Manual 2014

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล

load.. ปก-สารบัญ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 1 บทนำ : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , ผู้บริหาร , คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย , การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ , ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
load.. คู่มือตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ
load.. คู่มือตอนที่ 4 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา
load.. คู่มือตอนที่ 5 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
load.. คู่มือตอนที่ 6 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ
load.. คู่มือตอนที่ 7 บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
load.. คู่มือตอนที่ 8 คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

Forms

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF , .DOC)

Click "load.." หน้าแบบฟอร์มที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ File MS Word , และ PDF

Word PDF Forms
load.. load.. GS09 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
load.. load.. GS13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
load.. load.. GS14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
load.. load.. GS15 คำร้องขอลาออก
load.. load.. GS16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
load.. load.. GS18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
load.. load.. GS20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
load.. load.. GS21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS22 คำร้องขอขยายจำนวนนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ
load.. load.. GS23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
load.. load.. GS30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
Word PDF Forms
load.. load.. GS31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ
load.. load.. GS32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
load.. load.. GS33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
load.. load.. GS33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
load.. load.. GS34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
load.. load.. GS35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
load.. load.. GS36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
link.. link.. GS37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
load.. load.. GS38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
load.. load.. GS39 คำร้องขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา
load.. load.. GS40 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
load.. load.. GS41 แบบเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
load.. load.. GS42 แบบขอเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
load.. load.. วพ.นศ.1/GS.TS.1 ใบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา/ Form for Submit-Receive Thesis for Student
load.. load.. ตัวอย่างหนังสือต่างๆ : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ , ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ , ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ , ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด
load.. load.. แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report (ส่งพร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ) (ตามประกาศ บว. ฉบับที่ 164/2557)
load.. load.. Turnitin Originality Report (Please submit the form with completed Thesis/Independent Study. In accordance with GS Announcement No. 164/2014)

Postgraduate Courses

หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Click "load.." หน้าหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูล


ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

load.. คำนำ
load.. สารบัญ
load.. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย
load.. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
load.. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
load.. คณะผู้จัดทำ


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก

load.. สาขาวิชาชีวเคมี
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาเคมี
load.. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
load.. Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (International Program)
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
load.. Doctor of Philosophy Program in Nursing (International Program)
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาเภสัชวิทยา
load.. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. Program in Tropical Medicine International Program
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
load.. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (International Program)
load.. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
load.. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
load.. Human Movement Sciences (International Program)
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
load.. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
load.. Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
load.. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
load.. สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program)
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (International Program)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)

คณะแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
load.. สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
load.. สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
load.. สาขาวิชารังสีวิทยา
load.. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาจักษุวิทยา
load.. สาขาวิชาศัลยศาสตร์
load.. สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
load.. สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
load.. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
load.. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
load.. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก


ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท

load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
load.. สาขาวิชาชีววิทยา
load.. สาขาวิชาเคมี
load.. สาขาวิชาชีวเคมี
load.. สาขาวิชาฟิสิกส์
load.. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
load.. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
load.. สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
load.. สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
load.. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
load.. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
load.. Biological Science (International Program)
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
load.. สาขาวิชาพืชไร่
load.. สาขาวิชากีฏวิทยา
load.. สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
load.. สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
load.. สาขาวิชาพืชสวน
load.. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
load.. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
load.. สาขาวิชาพืชไร่ (International Program)
load.. สาขาวิชาการประมง
load.. Systems Agriculture An (International Program)
load.. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
load.. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (International Program)
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
load.. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
load.. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
load.. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
load.. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
load.. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
load.. สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
load.. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
load.. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
load.. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
load.. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
load.. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
load.. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
load.. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
load.. สาขาวิชาปรสิตวิทยา
load.. สาขาวิชาเภสัชวิทยา
load.. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
load.. สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
load.. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
load.. Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
load.. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
load.. Community Medicine (International Program)
load.. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
load.. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
load.. Tropical Medicine (International Program)
load.. สาขาวิชาสังคมวิทยา
load.. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
load.. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
load.. สาขาวิชา พัฒนาสังคม
load.. สาขาวิชาปรัชญา
load.. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
load.. สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
load.. สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
load.. สาขาวิชาภาษาไทย
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด
load.. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
load.. สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
load.. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
load.. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
load.. สาขาวิชาชีวสถิติ
load.. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
load.. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
load.. สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
load.. สาขาวิชาวิทยาการระบาด
load.. สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (International Program)
load.. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
load.. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (International Program)
load.. สาขาวิชาปริทันตวิทยา
load.. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
load.. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
load.. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
load.. สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
load.. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
load.. สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
load.. สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
load.. สาขาวิชาพิษวิทยา
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
load.. สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (International Program)
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (International Program)
load.. สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
load.. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
load.. สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
load.. Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)
load.. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
load.. สาขาวิชาการตลาด
load.. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
load.. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
load.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
load.. Economics Program in Economics (International Program)
load.. สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
load.. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
load.. สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (International Program)
load.. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
load.. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
load.. สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
load.. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

load.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์
load.. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (International Program)


คณะบริหารธุรกิจ

load.. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
load.. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
load.. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

load.. สาขาวิชาเภสัชบำบัด


คณะสัตวแพทยแพทย์

load.. สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
load.. สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์
load.. Veterinary in Livestock Diseases and Health Management (International Program)

Contact

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2420 , 0-4320-2547 , 0-4320-2551 
โทรสาร 0-4320-2421 Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building,
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th