The National and International Graduate Research Conference 2017
Abstracts and Full Papers

March 10, 2017 at Pote Sarasin Building, Khon Kaen University

Abstracts and Full Papers

The National and International Graduate Research Conference 2017
March 10, 2017 at Pote Sarasin Building, Khon Kaen University

National International Details
Cover
Table of Contents
Welcome Message from the President, Khon Kaen University (I)
Welcome Message from the Dean of Graduate School, Khon Kaen University (II) /td>
Conference Schedule (III)


Name of the Authors for National Presentation

Table of the Authors for National Presentation

Name of the Authors for International Presentation

Table of the Authors for National Presentation

Abstracts and Full Papers National

PDF
     SDO1 สมปรารถนา ดาผา ( * )
     SDP1 วิไลรัตน์ แสนสุข ( 3-11 )
     SDP2 ศิริสุดา พลที ( 12-18 )
     SDP3 ดลยา พรหมแก้ว ( 19-26 )
     SDP4 สหัสวรรษ ภูจีระ ( 27-40 )
     SDP5 สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล ( 41-51 )
     SDP6 กีรติ ศิริญาณ ( 52-62 )
     HDO2 กิตติวินท์ เดชชวนากร ( 63-73 )
     HDP1 อุดมพร กันทะใจ ( 74-84 )
     PMO1 ธุทธ สังข์อินทร์ ( 85-96  )
     PMO2 ฐิตาพร คำภู (  97-104 )
     PMO3 พงษ์พันธ์ ฟักเอม (  105-114 )
     PMO4 รมย์ยุพา หนูน้ำคำ (  115-121 )
     PMO5 กิตติยา เลิศล้ำ (  122-128 )
     PMO6 ศิริวรรณ จันทร์สีนาค (  129-136 )
     PMO7 สุพิชชา ส่งประสพ ( 137-143  )
     PMO8 เพ็ญศิริ จิตนาธรรม (  144-152 )
     PMO9 ดารารัตน์ ปากวิเศษ (  153-160 )
     PMO10 ศิรินภา สมบัติภูธร (  161-175 )
     PMO11 พูนศักดิ์ วิเศษโสภา (  176-185 )
     PMO12 ณัฐศิษฎ์ ม่วงมันดี ( 186-194 )
     PMO13 นคร ทองย้อย (  195-205 )
     PMO14 จตุพร สมสมัย (  206-215 )
     PMP1 เวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์ ( 216-228 )
     PMP2 อรพินท์ รุจิรานุพงศ์ (  229-239 )
     PMP3 เอกอนงค์ เตจ๊ะสาร (  240-248 )
     PMP4 อารยา เขียวบริสุทธิ์ (  249-258 )
     PMP5 สุวพัฒน์ พ่วงแก้ว (  259-272 )
     PMP6 พิชัย ระเวงวัน (  273-283 )
     PMP7 พันธวัช ศักดิ์แก้ว ( 284-291  )
     PMP8 รถพร พละศึก (  292-300 )
     PMP9 ปริวรรต แสงวงศ์ (  301-308 )
     PMP10 นวาระ สัมฤทธิ์สกุลชัย (  309-316 )
     PMP11 ประกอบเกียรติ วรรณชา (  317-326 )
     PMP12 คอนมะลัย ไชยะศร (  327-336 )
     PMP13 ปิลัน งิ้วลาย (  337-344 )
     PMP14 เสาวลักษณ์ สมจิตร์ (  345-351 )
     PMP15 ยศอนันต์ โคตรเขื่อน (  352-361 )
     PMP16 ฮาฟิซ แมแรกาเจ (  362-373 )
     PMP17 อลงกรณ์ พลายแก้ว ( 374-387 )
     BMO1 ธีรนัย ร่วมรักษ์ (  388-398 )
     BMO2 ขวัญชนก วีระศิริ (  399-409 )
     BMO3 สินีนาฏ ศิริจินตนา (  410-417 )
     BMP1 กัญญพร สวัสดิวงศ์ ( 418-424 )
     BMP2 นริสา พิมพ์เสน ( 425-434 )
     BMP3 ปัณณพร เชื้อป้อง ( 435-444 )
     BMP4 ชุติมา คุณภักดี ( 445-455 )
     BMP5 ธีรติ ประทีป ( 456-466 )
     BMP6 รจนพรรณ บพิตรสุวรรณ ( 467-454 )
     BMP7 วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล ( 475-484 )
     BMP8 ชนินทร์ แย้มสุวรรณ ( 485-493 )
     BMP9 วิริยา พัฒนจักร ( 494-500 )
     BMP10 สมพิศ ชินภักดี ( 501-509 )
     BMP11 ภัทรินทร์ พูลนิล ( 510-520 )
     BMP12 อุษณีย์ สุทธิวงษ์ ( 521-529 )
     BMP13 อณัศยา ดีสุข ( 530-541 )
     BMP14 วดีพร รัตนานุพงศ์ ( 542-551 )
     BMP15 จิรพรรณ สุดศักดิ์กรี ( 552-557 )
     BMP16 ทักษิณา อินทรมณี ( 558-569 )
     BMP17 พรรณพิมล เดชศิริ ( 570-580 )
     BMP18 ศิริประภา จันทะบุญ ( 581-587 )
     BMP19 ภิญโญ วงษ์ทับทิม ( 588-594 )
     MMO1 กัลยาณี ธรรมติรัตน์ ( 595-602 )
     MMO2 สิทธิศักดิ์ ติคำ ( 603-613 )
     MMO3 อริศา ศรีคง ( 614-620 )
     MMO4 ณิชกานต์ ขวัญแก้ว ( 621-626 )
     MMO5 อูน ตะสิงห์ ( 627-638 )
     MMO6 วิธวัช วงศ์สมุทร ( 639-650 )
     MMO7 จารุวรรณ เถื่อนมั่น ( 651-662 )
     MMO8 สมโภชน์ ชุมจิตร ( 663-672 )
     MMO9 สมัญญา ขันรักษา ( 673-685 )
     MMO10 ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ ( 686-698 )
     MMO11 สุดารัตน์ นามกระจ่าง ( 699-709 )
     MMO12 พรสวรรค์ พฤทธิ์ธโนปจัย ( 710-719 )
     MMO13 ตติยา จำปาวงษ์ ( 720-734 )
     MMO14 ประพัสสร แย้มโกสุม ( 735-749 )
     MMO15 วีระ ทองอุ่น ( 750-762 )
     MMO16 เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง ( 763-774 )
     MMP1 นริสา กลิ่นเขียว ( 775-784 )
     MMP2 ปิยะพร จิตอามาตย์ ( 785-794 )
     MMP3 วีรพล ศฤงคารศิริ ( 795-802 )
     MMP4 นวิยา ธนภูมิพงศ์ ( 803-812 )
     MMP5 อาณัติ มาตระกูล ( 813-825 )
     MMP6 สุภัควิณี สักกายะกรมงคล ( 826-832 )
     MMP7 อัญรัตน์ มหาสะโร ( 833-840 )
     MMP8 กฤชญา ไตรเวทย์ ( 841-848 )
     MMP9 จิดานันท์ สุนทรรังสรร ( 849-859 )
     MMP10 วิภาวี จันทศรี ( 860-868 )
     MMP11 พัสรี ศรีอุดร ( 869-879 )
     MMP12 มลิสา เวชยานนท์ ( 880-890 )
     MMP13 ภัทรชนก คุ้มครอง ( 891-902 )
     MMP14 ทัศนีย์ เพชรไทย ( 903-912 )
     MMP15 กนกนาฏ แขงามขำ ( 913-921 )
     MMP16 ภัทราภรณ์ ทุพลชัย ( 922-931 )
     MMP17 ณัชชากร วรสาร ( 932-939 )
     MMP18 เอื้อมพร มุลโส ( 940-948 )
     MMP19 พจนันท์ มาไพศาลสิน ( 949-955 )
     MMP20 นลิน ขำหลี ( 956-964 )
     MMP21 พักตร์วิภา โชคภูเขียว ( 965-973 )
     MMP22 กาญจนา วิเชียร ( 974-985 )
     MMP23 ปรารถนา จานเขื่อง ( 986-998 )
     MMP24 สิริพรรณ สีตะแกะ ( 999-1011 )
     MMP25 ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร ( 1012-1023 )
     MMP26 ธนากร สำเภาทอง ( 1024-1034 )
     MMP27 กัลยารัตน์ หล้าธรรม ( 1035-1046 )
     MMP28 ภัทรวรรณ มีฮาตร์ ( 1047-1056 )
     MMP29 สุภาพร ครามจันทึก ( 1057-1068 )
     MMP30 เนตรชนก ลีลาอดิศร ( 1069-1080 )
     MMP31 อัจฉราพร โนนแสง ( 1081-1093 )
     MMP32 ณัชพล ลายแก้ว ( 1094-1103 )
     MMP33 สุรีรัตน์ ปัดไธสง ( 1104-1109 )
     MMP34 เปริน วันแอเลาะ ( 1110-1122 )
     MMP35 อิสสตรี อิสสระ ( 1123-1133 )
     HMO1 วิไลวรรณ สูญราช ( 1134-1145 )
     HMO2 นันทิดา บุญตา ( 1146-1154 )
     HMO3 ฐิติวรรณ พิมพ์เทศ ( 1155-1166 )
     HMO4 กนกอร พันธุ์ไพโรจน์ ( 1167-1177 )
     HMO5 ตีรณา ชุมแสง ( 1178-1189 )
     HMO6 รชต ถนอมกิตติ ( 1190-1199 )
     HMO7 รัตติยาพร ทองญวน ( 1200-1209 )
     HMO8 ปิติณัช สมบัติหอม ( 1210-1221 )
     HMO9 รสิกา ไฝขาว ( 1222-1233 )
     HMO10 วีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ( 1234-1244 )
PDF
     HMO11 ศิวรุต แปงใจ ( * )
     HMO12 ศศินันท์ ศุภกิจอุดมการณ์ ( 1245-1255 )
     HMO13 เชษฐา ดวงสุวรรณ์ ( 1256-1266 )
     HMO14 สุนันทา ภูมิการีย์ ( 1267-1280 )
     HMO15 เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ ( 1281-1293 )
     HMO16 วรัญญู เสนาสุ ( 1294-1306 )
     HMO17 กัญญาภัค ศิริธรรม ( 1307-1318 )
     HMO18 พลอยไพลิน ตันติสกล ( 1319-1327 )
     HMO19 พชรธร ชอบนิมิตร ( 1328-1339 )
     HMO20 กนกพร ฐานะเจริญกิจ ( 1340-1351 )
     HMO21 อัครัช แสนสิงห์ ( 1352-1361 )
     HMO22 กัลยาณี บัวจำรัส (  1362-1369 )
     HMO23 ศศิวิมล คงสุวรรณ ( 1370-1382 )
     HMO24 ศรณ์ชนก ศรแก้ว ( 1383-1395 )
     HMO25 ทิพวัลย์ เหมรา ( 1396-1406 )
     HMO26 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ ( 1407-1416 )
     HMO27 วรัญญา ประเสริฐ ( 1417-1429 )
     HMO28 นฤมล นิ่มนวล ( 1430-1441 )
     HMO29 ปานปั้น ปลั่งเจริญศรี ( 1442-1454 )
     HMO30 วราภรณ์ แก้วกลัด ( 1455-1467 )
     HMP1 ศิรินันท์ ประเสริฐสังข์ ( 1468-1477 )
     HMP2 พีรยา ไผ่แสวง ( 1478-1484 )
     HMP3 สาธิตา วิตตะ ( 1485-1494 )
     HMP4 นภัสสร จิระอุดมรัตน ( 1495-1505 )
     HMP5 ชัยชนะ พันธ์พงษ์ ( 1506-1518 )
     HMP6 พิชญา ชิตสมบัติ ( 1519-1529 )
     HMP7 ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียร ( 1530-1539 )
     HMP8 พัชมณ สระแก้ว ( 1540-1548 )
     HMP9 นุชนารถ วิเศษสัตย์ ( 1549-1561 )
     HMP10 สุภาพร ชนะบุตร ( 1562-1572 )
     HMP11 รัตนา สายสินธุ์ ( 1573-1581 )
     HMP12 เจษฎา มีตา ( 1582-1594 )
     HMP13 ยุภาวดี มีตา ( 1595-1606 )
     HMP14 สมพร เทพสีดา ( 1607-1618 )
     HMP15 เยาวลักษณ์ แก้วโกย ( 1619-1627 )
     HMP16 อภิญญา แก้วใส ( 1628-1637 )
     HMP17 นุสบา เหมกุล ( 1638-1646 )
     HMP18 สมโชค เมืองเมฆ ( 1647-1661 )
     HMP19 สุริยะ คุณวันดี ( 1662-1669 )
     HMP20 วัจนา วรรณโกษิตย์ ( 1670-1682 )
     HMP21 พิชญา เข็มทอง ( 1683-1689 )
     HMP22 โศภิตา สิทธิฤทธิ์ ( 1690-1697 )
     HMP23 ศรีประภา บุญหล่า ( 1698-1712 )
     HMP24 จุฬาภา มูลลีขิต ( 1713-1724 )
     HMP25 ชนิดา ทาระเนตร์ ( 1725-1736 )
     HMP26 พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง ( 1737-1742 )
     HMP27 ชิตพล ศิริหล้า ( 1743-1752 )
     HMP28 นฤทัย สถิตอินทาพร ( 1753-1762 )
     HMP29 ชัยพร ศรีวัฒนวิบูลย์ ( 1763-1774 )
     HMP30 ไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล ( 1775-1785 )
     HMP31 อำนาจ พรหมกัลป์ ( 1786-1794 )
     HMP32 จินตนา สุวิทวัส ( 1795-1799 )
     HMP33 พรพิมล พรมนัส ( 1800-1812 )
     HMP34 อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ ( 1813-1822 )
     HMP35 กนกลักษณ์ ศรีสุข ( 1823-1833 )
     HMP36 พรพรรณ คลังกลาง ( 1834-1845 )
     HMP37 นิภา สุขสำราญ ( 1846-1855 )
     HMP38 ณัฐพงศ์ มณีโรจน์ ( 1856-1860 )
PDF
     HMP39
     HMP40 นิตยา ละอองศรี ( 1875-1888 )
     HMP41 ศิริพร นครชัย ( 1889-1899 )Abstracts and Full Papers International

PDF
     ISDO1 Nutthamon Prajudtasri ( * )
     ISDO2 Tanongkiet Upanno ( 3-12 )
PDF
     ISDO3 Khanaphaphon Wuttiumporn ( * )
     ISDO4 Patcharawan Suwannarat ( 13-19 )
PDF
     ISDO5 Apussara Tachow ( * )
PDF
     ISDO6 Piman Pocasap ( * )
PDF
     ISDO7 Surang Chomphoo ( * )
PDF
     ISDO8 Traiphop Phahom ( * )
     ISDO9 Nunyarat Koomkrong ( 20-27 )
PDF
     ISDP1 Sarita Sangthong ( * )
PDF
     ISDP2 Nisa Decharatchakul ( * )
     ISDP3 Tasneem Chemama ( 28-38 )
     IHDO1 Pornpaka Chamnanwong ( 39-44 )
PDF
     IHDO2 Paitoon Ngammuk ( * )
PDF
     IHDO3 Hanvedes Daovisan ( * )
PDF
     IHDP1
     IHDP2 Tasanai Pranee ( 53-65 )
     IHDP3 Bussaba Bunkanan ( 66-70 )
     IPMO1 Athibhatt Thawichsri ( 71-79 )
     IPMO2 Sattaya Intanum ( 80-88 )
     IPMO3 Thanachot Harnpa ( 89-95 )
     IPMO4 Nuttawoot Sricharoenchai ( 96-103 )
     IPMP1 Pimchanok Chartchonbot ( 104-113 )
     IPMP2 Surachat Sombat ( 114-125 )
     IPMP3 Champ Suksawat ( 126-137 )
     IPMP4 Saowarat Sirikamalat ( 138-147 )
PDF
     IBMO1 Nitchanan Jantanu ( * )
     IBMO2 Myat Su Oo ( 148-154 )
     IBMO3 Supansa Nilubol ( 155-165 )
     IBMO4 Patthanasak Rungsirivanich ( 166-173 )
     IBMP1 Nitikorn Jeayodae ( 174-183 )
     IBMP2 Kessaya Radarit ( 184-195 )
PDF
     IBMP3
     IBMP4 Monthira Puangcharoen ( 205-214 )
     IBMP5 Chaiwat Ritsuk ( 215-223 )
     IBMP6 Pyone Pyone Yee ( 224-233 )
     IBMP7 Thant Zin ( 234-240 )
     IBMP8 Chadtida Sangseedum ( 241-247 )
PDF
     IMMO1 Phongsathorn Wichian ( * )
     IMMO2 Kanyarat Kiadtiwanit ( 248-254 )
     IMMO3 Ngo Thanh Nhan ( 255-262 )
     IMMO4 Soe Htut Win ( 263-273 )
     IMMO5 Sirikwan Siriworadetkun ( 274-283 )
     IMMO6 Yanisa Wassanatip ( 284-290 )
     IMMO7 Srichai Posri ( 291-301 )
PDF
     IMMP1 Kittipong Sakunthai ( * )
PDF
     IMMP2 Sakda Kanyalert ( * )
     IMMP3 Naw Juna Paw ( 302-311 )
     IMMP4 Mewadee Preecha ( 312-321 )
     IMMP5 Benjarong Phakdee ( 322-331 )
     IMMP6 Witsanu Supandee ( 332-339 )
     IMMP7 Arpassanan Wiyanad ( 340-345 )
     IMMP8 Ariz Qillah ( 346-352 )
     IMMP9 Witchuta Pedchoo ( 353-364 )
     IMMP10 Chanyaphat Rojnarong ( 365-376 )
     IMMP11 Wan-angkan Poolsri ( 377-385 )
     IMMP12 Wichanan Wannasrichan ( 386-394 )
     IMMP13 Diana ( 395-403 )
     IMMP14 Atthaphon Konyanee ( 404-414 )
     IMMP15 Niramon Praphanmunee ( 415-425 )
     IHMO1 Kessirin Sankla ( 426-436 )
     IHMO2 Chatchanok Sripramoch ( 437-449 )
     IHMO3 Supara Kanruengchai ( 450-461 )
     IHMO4 Oranat Prasanpot ( 462-471 )


Appendix

National International Details
The Statement of the National and International Graduate Research Conference 2017
Peer Reviewers
Conference Committee
Author Index
Number of Presenter by University and Field

Contact Us

Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building, 
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website:  Graduate School  Website:   Khon Kaen University 
Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th