The 34th National Graduate Research Conference
Abstracts and Full Papers

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstracts and Full Papers

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

PDF หน้าปก
PDF สารบัญ
PDF สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก)
PDF สารจากประธาน ทคบร. (ข)
PDF สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ค)
PDF กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (ง)


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)

PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PDF กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)

PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PDF กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


บทควมมฉบับเต็ม

PDF    ธาริณี ทิมาบุตร    SDO1 ( 41 - 47 )
PDF    สราวุธ บรรบุผา    SDO2 ( 48 - 55 )
PDF    วีระพล แสงอาทิตย์    SDO3 ( 56 - 63 )
PDF    พัฒนพงษ์ บุญพรม    SDO4 ( 64 - 73 )
PDF    บุณฑรี ศิริวาริน    SDP1 ( 74 - 79 )
PDF    สริตา สังข์ทอง    SDP2 ( 80 - 83 )
PDF    ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม    SDP3 ( 84 - 87 )
PDF    ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์    SDP4 ( 88 - 96 )
PDF    ทวีสุข โภคทรัพย์    SDP5 ( 97 - 104 )
PDF    วณิชชา ณรงค์ชัย    HDO1 ( 105 - 114 )
PDF    วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์    HDO2 ( 115 - 126 )
PDF    ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์    HDO3 ( 127 - 137 )
PDF    สุนทร บูระวัฒน์    HDO4 ( 138 - 145 )
PDF    นพรัตน์ รัตนประทุม    HDO5 ( 146 - 156 )
PDF    จิราภรณ์ บุญมาก    PMO1 ( 157 - 164 )
PDF    เกรียงไกร ทองลิ่ม    PMO2 ( 165 - 171 )
PDF    พรพิรุณ โอ่งอินทร์    PMO3 ( 172 - 180 )
PDF    Sunita Sayadeth    PMO4 ( 181 - 187 )
PDF    ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน    PMO5 ( 188 - 197 )
PDF    วันวิสา พลชัยภูมิ    PMO6 ( 198 - 207 )
PDF    อัจฉรา ธานีกุล    PMO7 ( 208 - 216 )
PDF    ศุภจิรา แก้วโกมุท    PMO8 ( 217 - 232 )
PDF    ทวีวุฒิ นามศิริ    PMO9 ( 225 - 238 )
PDF    สุพิชญา โพธิ์สาขา    PMO10 ( 233 - 248 )
PDF    พงษ์สุข ธราพงษ์พันธ์    PMO11 ( 239 - 254 )
PDF    อมรเทพ ลี้เกรียงไกร    PMO12 ( 249 - 267 )
PDF    โกวิทย์ คาทิพาที    PMO13 ( 255 - 278 )
PDF    พศวีร์ มั่งคั่ง    PMO14 ( 268 - 284 )
PDF    พิชญ์สวัสดิ์ แก้วมรกต    PMP1 ( 279 - 293 )
PDF    ฉันท์ทัต วงษ์ดี    PMP2 ( 285 - 299 )
PDF    ทัศนาภรณ์ อึ้งพิธตะกูล    PMP3 ( 294 - 307 )
PDF    อภิรักษ์ บุญพิคำ    PMP4 ( 300 - 313 )
PDF    วรกมล นาคเพชรพูล    PMP5 ( 308 - 318 )
PDF    ศิริลักษณ์ ตลิ่งไธสง    PMP6 ( 314 - 326 )
PDF    แก้วตา ด่านชนะ    PMP7 ( 319 - 333 )
PDF    ปฐมา ประสาทเขตการ    PMP8 ( 327 - 340 )
PDF    ณฐพล พลวิบูลย์    PMP9 ( 334 - 348 )
PDF    นิตยา ศรีอาภรณ์    PMP10 ( 341 - 354 )
PDF    ธตรัฐ สุวรรณพุ่ม    PMP11 ( 349 - 361 )
PDF    อัมพิการ์ จาวะนา    PMP12 ( 355 - 368 )
PDF    อนุชิต อังศิริ    PMP13 ( 362 - 377 )
PDF    Oscar ANDREW ZONGO    PMP14 ( 369 - 391 )
PDF    สุรัตน์ แสงวาโท    PMP15 ( 378 - 399 )
PDF    รัตนยศ พงษ์รัตนกูล    PMP16 ( 392 - 407 )
PDF    ทศพล อุทก    PMP17 ( 400 - 414 )
PDF    ณัฐพล ทัศนวิจิตรวงศ์    BMO1 ( 408 - 424 )
PDF    ทิยานันท์ เจือกโว้น    BMO2 ( 415 - 432 )
PDF    กุลดา การะยศ    BMO3 ( 425 - #REF! )
PDF    Le Ngoc Ninh    BMO4 ( 433 - 442 )
PDF    จริยา ขวัญทอง    BMO5 ( 443 - 449 )
PDF    มัลลิกา กลั่นบุศย์    BMO6 ( 450 - 459 )
PDF    สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย    BMO7 ( 460 - 466 )
PDF    ดวงทิพย์ มโนคุ้น    BMO8 ( 467 - 475 )
PDF    สุขฤทัย ตรีมงคล    BMO9 ( 476 - 484 )
PDF    อ่อนตาล อัฒจักร    BMO10 ( 485 - 491 )
PDF    อาทิตย์ หิรัญโสทร    BMP1 ( 492 - 499 )
PDF    ณัฐธยาน์ หงษ์สิงห์    BMP2 ( 500 - 508 )
PDF    ภาวินี ศิริทองสุข    BMP3 ( 509 - 517 )
PDF    แคทลียา จินดาพรประเสริฐ    BMP4 ( 518 - 522 )
PDF    ปานวาด ทองชัย    BMP5 ( 523 - 529 )
PDF    พิทวัส สมุทรนาวี    BMP6 ( 530 - 538 )
PDF    อมรรัตน์ ถือเงิน    BMP7 ( 539 - 546 )
PDF    สถิดาภรณ์ เขียวสา    BMP8 ( 547 - 553 )
PDF    ศุทธิวัต ขันแก้ว    BMP9 ( 554 - 560 )
PDF    พนาพัฒน์ ไพเราะ    BMP10 ( 561 - 568 )
PDF    นพวรรณ เดชรักษา    BMP11 ( 569 - 574 )
PDF    ศิริพร ตันติพัฒนานนท์    BMP12 ( 575 - 582 )
PDF    เตชวัต บุญประคอง    BMP13 ( 583 - 590 )
PDF    ชไมพร มหายศปัญญา    BMP14 ( 591 - 599 )
PDF    เอกชัย เดชเรืองศรี    BMP15 ( 600 - 607 )
PDF    ศิวนันท์ ดวงใหญ่    BMP16 ( 608 - 617 )
PDF    มนทิรา จันถาวร    BMP17 ( 618 - 627 )
PDF    นันทิ์จารี หอมนาน    BMP18 ( 628 - 633 )
PDF    พิลาวัลย์ ไชยมีสุข    BMP19 ( 634 - 640 )
PDF    วิไลภรณ์ สงขกุล    BMP20 ( 641 - 647 )
PDF    อาทิตยา วงค์ตระกูลแก้ว    BMP21 ( 648 - 653 )
PDF    วัชรียา วงษ์หาญ    BMP22 ( 654 - 664 )
PDF    ธัญลักษณ์ ตั้งตัว    BMP23 ( 665 - 672 )
PDF    ชรินทร์ ขอพึ่ง    BMP24 ( 673 - 678 )
PDF    ปรียานุช ลาขุนทด    BMP25 ( 679 - 687 )
PDF    ณัฐพศิน วงษ์พิพัฒน์    BMP26 ( 688 - 695 )
PDF    กมลวรรณ เจริญพานิชสันติ    BMP27 ( 696 - 700 )
PDF    ปัทมา เพ็งไพบูลย์    BMP28 ( 701 - 709 )
PDF    นีรนุช ยิ้มผ่องสวัสดิ์    BMP29 ( 710 - 720 )
PDF    วิศรุต ศรีจรรยา    BMP30 ( 721 - 727 )
PDF    วราภรณ์ มิ่งเมือง    BMP31 ( 728 - 736 )
PDF    อัญชุลี ยศกำธร    BMP32 ( 737 - 744 )
PDF    รุ่งทิพย์ แสงกลาง    BMP33 ( 745 - 749 )
PDF    จันทกานต์ วลัยเสถียร    MMO1 ( 750 - 759 )
PDF    พันจ่าเอกหญิงกษมาพร บุญมาศ    MMO2 ( 760 - 770 )
PDF    ปทุมพร ประสาททอง    MMO3 ( 771 - 777 )
PDF    วีรญา ชาลี    MMO4 ( 778 - 784 )
PDF    อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง    MMO5 ( 785 - 792 )
PDF    ทิพยวารี เอื้อวรคุณานันท์    MMO6 ( 793 - 803 )
PDF    โสภิดา สัณฐมิตร    MMO7 ( 804 - 810 )
PDF    ฐิติกร จันทร์ไชย    MMO8 ( 811 - 819 )
PDF    เบญจรุนันท์ สำเนียง    MMO9 ( 820 - 828 )
PDF    สุพัตรา ฉาไธสง    MMO10 ( 829 - 834 )
PDF    นันทิกานต์ หวังจิ    MMO11 ( 835 - 846 )
PDF    นิตยา พันธ์งาม    MMO12 ( 847 - 856 )
PDF    พิชญ์สินี เสรีโรจนกุล    MMO13 ( 857 - 864 )
PDF    ณัฐพร อ่วมคำ    MMO14 ( 865 - 874 )
PDF    รุ่งลัดดา ยาปิ่น    MMO15 ( 875 - 879 )
PDF    นศินี ศรีสมบูรณ์    MMO16 ( 880 - 889 )
PDF    จันทราทิพย์ คาระวะ    MMO17 ( 890 - 895 )
PDF    พุทธิชัย นิลเพ็ชร์    MMO18 ( 896 - 904 )
PDF    ภุชงค์ อินทร์ชัย    MMP1 ( 905 - 914 )
PDF    ขวัญเรือน ก๋าวิตู    MMP2 ( 915 - 923 )
PDF    อัจฉราภรณ์ เฉลยสุข    MMP3 ( 924 - 932 )
PDF    ปวีณา สิงห์ทิศ    MMP4 ( 933 - 942 )
PDF    นพรัตน์ วิหารทอง    MMP5 ( 943 - 953 )
PDF    วัลลภ วาทะสิทธิ์    MMP6 ( 954 - 962 )
PDF    บัวหลวง ใจดี    MMP7 ( 963 - 971 )
PDF    รังษีนพดล โถทอง    MMP8 ( 972 - 979 )
-    อุบลรัตน์ ระวังโค    MMP9
PDF    ยศวรีย์ ชัยศรี    MMP10 ( 980 - 988 )
PDF    อุสา พุทธรักษ์    MMP11 ( 989 - 1000 )
PDF    บังอร สิทธิ    MMP12 ( 1001 - 1014 )
PDF    สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา    MMP13 ( 1015 - 1022 )
PDF    ทัศนนท์ ฐานประเสริฐกุล    MMP14 ( 1023 - 1031 )
PDF    ปัญจพร ภาศิริ    MMP15 ( 1032 - 1044 )
PDF    ภัชศิรีย์ เหล่าทอง    MMP16 ( 1045 - 1050 )
PDF    จ่าสิบเอกหญิงกมลวรรณ ศิริวัฒนกุล    MMP17 ( 1051 - 1063 )
PDF    ภัควดี โพธิ์ศรีทอง    MMP18 ( 1064 - 1072 )
PDF    พิชญา หุนานนทศักดิ์    MMP19 ( 1073 - 1079 )
PDF    รัตนพร เกียรติบำรุง    MMP20 ( 1080 - 1088 )
PDF    กณิศา แจ่มโภคา    MMP21 ( 1089 - 1098 )
PDF    ภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์    MMP22 ( 1099 - 1105 )
PDF    เกศรา นิตยบูรณ์    MMP23 ( 1106 - 1113 )
PDF    นภัส อามาตย์มุลตรี    MMP24 ( 1114 - 1124 )
PDF    ทิพย์อาภา มาตราสงคราม    MMP25 ( 1125 - 1130 )
PDF    ลีลาวลี รุ่งเรือง    MMP26 ( 1131 - 1135 )
PDF    ร้อยโทหญิงมณีรัตน์ กิตยาพันธ์    MMP27 ( 1136 - 1143 )
PDF    พงษ์ธร กาญจนศิริรัตน์    MMP28 ( 1144 - 1154 )
PDF    โสภิดา ภู่ทอง    MMP29 ( 1155 - 1159 )
PDF    สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์    MMP30 ( 1160 - 1165 )
PDF    ธัญธร อาจเก่งกล้า    MMP31 ( 1166 - 1170 )
PDF    มนต์ณัฏฐ์ โชคบุญดี    MMP32 ( 1171 - 1178 )
PDF    ภาณุพล วิบูลชัยชีพ    MMP33 ( 1179 - 1187 )
PDF    จิระภัทร สีแสงหน่อม    MMP34 ( 1188 - 1195 )
PDF    จิรายุ เรืองรุ่งโสม    MMP35 ( 1196 - 1204 )
PDF    สรัญญา ธาวนพงษ์    MMP36 ( 1205 - 1212 )
PDF    กฤตภาส ธนกุลวัฒนา    MMP37 ( 1213 - 1222 )
PDF    วริฏฐา ทองตัน    MMP38 ( 1223 - 1232 )
PDF    เบญจพร ธนรติกุล    MMP39 ( 1233 - 1239 )
PDF    นิดา รุ้งจรัสแสง    MMP40 ( 1240 - 1249 )
PDF    ณัฐชยา ธนทรัพย์สิน    MMP41 ( 1250 - 1257 )
PDF    เมธิยา นิมิตรปัญญา    MMP42 ( 1258 - 1265 )
PDF    มธุริน ใจหงษ์    MMP43 ( 1266 - 1273 )
PDF    กุลดาวรรณ จันอ่อน    MMP44 ( 1274 - 1280 )
PDF    วิมลรัตน์ กุดทิง    MMP45 ( 1281 - 1292 )
PDF    ธนากร ประทุมชาติ    MMP46 ( 1293 - 1304 )
PDF    อัชราภร เกษมสายสุวรรณ    MMP47 ( 1305 - 1314 )
PDF    สุภัทรษา เดชสถิตย์    MMP48 ( 1315 - 1319 )
PDF    ณฐวรท บุญรัตนา    MMP49 ( 1320 - 1328 )
PDF    อิทธิพัฒน์ เนตรทิพวัลย์    MMP50 ( 1329 - 1335 )
PDF    อากรณัท รัตนวงษ์    MMP51 ( 1336 - 1345 )
PDF    สุปิตา อวชัย    MMP52 ( 1346 - 1353 )
PDF    ลัดดา เตชะวิริยะทวีสิน    MMP53 ( 1354 - 1360 )
PDF    เฟื่องลดา ทบศรี    MMP54 ( 1361 - 1366 )
PDF    กันตา นิ่มทัศนศิริ    MMP55 ( 1367 - 1374 )
PDF    ศิริพร ริยะจันทร์    MMP56 ( 1375 - 1381 )
PDF    วุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์    MMP57 ( 1382 - 1389 )
PDF    นิตยา ยอดแตง    MMP58 ( 1390 - 1396 )
PDF    ริญญารัตน์ อุดม    HMO1 ( 1397 - 1408 )
PDF    ธนเสฏฐ์ กุลจิรมากันต์    HMO2 ( 1409 - 1415 )
PDF    รจิต คงหาญ    HMO3 ( 1416 - 1424 )
PDF    อรรจนา เกตุแก้ว    HMO4 ( 1425 - 1431 )
PDF    กชพร ชื่นวงศ์    HMO5 ( 1432 - 1440 )
PDF    จิตบุณย์ จันทพันธ์    HMO6 ( 1441 - 1446 )
PDF    พัชรินทร์ รักสัตย์    HMO7 ( 1447 - 1457 )
PDF    นิรมล กลัดสมบูรณ์    HMO8 ( 1458 - 1465 )
PDF    อดิศัย วรรธนะภูติ    HMO9 ( 1466 - 1477 )
PDF    ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว    HMO10 ( 1478 - 1487 )
PDF    สุรศักดิ์ บุญธิมา    HMO11 ( 1488 - 1497 )
PDF    จตุรงค์ ศรีสุธรรม    HMO12 ( 1498 - 1506 )
PDF    ศิริพร เชิดดอก    HMO13 ( 1507 - 1517 )
PDF    ธนาภา ศกุนะสิงห์    HMO14 ( 1518 - 1528 )
PDF    สุดาทิพย์ เสนามนตรี    HMO15 ( 1529 - 1537 )
PDF    ชินา วินิจนฤมาลย์    HMO16 ( 1538 - 1545 )
PDF    พัชรี คำวิเศษ    HMO17 ( 1546 - 1557 )
PDF    อโณทัย นันทสุนทร    HMO18 ( 1558 - 1566 )
PDF    จารีพร ผลมูล    HMO19 ( 1567 - 1577 )
PDF    จันทร์จีรา เทพดนตรี    HMO20 ( 1578 - 1589 )
PDF    พสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์    HMO21 ( 1590 - 1600 )
PDF    กมลฉัตร ทานะมัย    HMO22 ( 1601 - 1609 )
PDF    ณัฐธยาน์ ทำดี    HMO23 ( 1610 - 1618 )
PDF    วรรณธิรา วิระวรรณ    HMO24 ( 1619 - 1628 )
PDF    สิทธิชัย ชัยลังกา    HMO25 ( 1629 - 1638 )
PDF    กนกขวัญ มารยาท    HMO26 ( 1639 - 1648 )
PDF    กิติยวดี สิทธิวรเดช    HMO27 ( 1649 - 1657 )
PDF    รัชนี เจนการ    HMO28 ( 1658 - 1664 )
PDF    ลลิตา คำแก้ว    HMO29 ( 1665 - 1676 )
PDF    นพักษร สังวาลเพ็ชร์    HMO30 ( 1677 - 1685 )
PDF    ธัณยาภรณ์ ภักดี    HMO31 ( 1686 - 1696 )
PDF    อัศวิน ธะนะปัด    HMO32 ( 1697 - 1707 )
PDF    สุรศักดิ์ อินสองใจ    HMO33 ( 1708 - 1715 )
PDF    เบญจพร จันทร์จำปา    HMO34 ( 1716 - 1724 )
PDF    อิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว    HMO35 ( 1725 - 1734 )
PDF    ธัญญาพร สังประพน    HMO36 ( 1735 - 1745 )
PDF    สุนิษา คำสะอาด    HMO37 ( 1746 - 1754 )
PDF    ทินกร เหล่าออง    HMO38 ( 1755 - 1762 )
PDF    สุชญา พันทวี    HMO39 ( 1763 - 1773 )
PDF    เรณู บุตรนิล    HMO40 ( 1774 - 1782 )
PDF    กานต์รวี ทองผล    HMO41 ( 1783 - 1791 )
PDF    มาลิสา นำประเสริฐ    HMO42 ( 1792 - 1799 )
PDF    บุณฑริกา บุญมี    HMO43 ( 1800 - 1807 )
PDF    วันทนา ทิวะกะลิน    HMO44 ( 1808 - 1820 )
PDF    ชัยธัช พรหมเชื้อ    HMO45 ( 1821 - 1828 )
PDF    ลาวัณย์ บุญมี    HMO46 ( 1829 - 1835 )
PDF    อรอุมา สุนารักษ์    HMO47 ( 1836 - 1844 )
PDF    อรชิสา กิจสุขฤกษ์    HMO48 ( 1845 - 1856 )
PDF    กษิวัฒน์ แสงเทศ    HMO49 ( 1857 - 1870 )
PDF    ศรายุทธ ชาญนคร    HMO50 ( 1871 - 1877 )
PDF    มยุรี อุยะเอก    HMO51 ( 1878 - 1884 )
PDF    มินท์ ชมโฉม    HMP1 ( 1885 - 1893 )
PDF    รพีพล หล้าวงษา    HMP2 ( 1894 - 1902 )
PDF    ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี    HMP3 ( 1903 - 1912 )
PDF    พิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์    HMP4 ( 1913 - 1922 )
PDF    วราวุฒิ ทิวะสิงห์    HMP5 ( 1923 - 1933 )
PDF    ฉันทนา คำนาค    HMP6 ( 1934 - 1942 )
PDF    ธนิตกานต์ สุวรรณทอง    HMP7 ( 1943 - 1950 )
PDF    พัชรินทร์ นิลโคตร    HMP8 ( 1951 - 1961 )
PDF    จิตตา สำนักนิตย์    HMP9 ( 1962 - 1968 )
PDF    อิทธิพล พินิจวิชา    HMP10 ( 1969 - 1976 )
PDF    นิภาภรณ์ จันทะโยธา    HMP11 ( 1977 - 1985 )
PDF    ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์    HMP12 ( 1986 - 1995 )
PDF    กมลทิพย์ บริบูรณ์    HMP13 ( 1996 - 2005 )
PDF    สิราวรรณ ศรีม่วง    HMP14 ( 2006 - 2014 )
PDF    ธนิษฐา จันทร์พิลา    HMP15 ( 2015 - 2025 )
PDF    พชรพรรณ ชรารัตน์    HMP16 ( 2026 - 2037 )
PDF    อรุณศรี สีหปัญญา    HMP17 ( 2038 - 2048 )
PDF    ศิริรัตน์ ราชยอด    HMP18 ( 2049 - 2059 )
PDF    นิรัญญา คงพริ้ว    HMP19 ( 2060 - 2066 )
PDF    ฤทธิเดช ภูจีรัง    HMP20 ( 2067 - 2077 )
PDF    สมชัย กอชัยศิริกุล    HMP21 ( 2078 - 2091 )
PDF    เพิ่มพูน ทองศรี    HMP22 ( 2092 - 2102 )
PDF    สุกันยา กอชัยศิริกุล    HMP23 ( 2103 - 2112 )
PDF    ขวัญเรือน หนูชู    HMP24 ( 2113 - 2119 )
PDF    เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย    HMP25 ( 2120 - 2129 )
PDF    ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช    HMP26 ( 2130 - 2139 )
PDF    พันตำรวจโทเสรี คงยืนยง    HMP27 ( 2140 - 2149 )
PDF    อรอุมา ต้นดี    HMP28 ( 2150 - 2160 )
PDF    เพ็ญศรี ไหดงยาง    HMP29 ( 2161 - 2170 )
PDF    เชาวลิต บุญครอง    HMP30 ( 2171 - 2178 )
PDF    ฐิติวัฒน์ โสคำแก้ว    HMP31 ( 2179 - 2190 )
PDF    สยาม ทิมี    HMP32 ( 2191 - 2198 )
PDF    สมภพ ทบหลง    HMP33 ( 2199 - 2207 )
PDF    แทน รอเสนา    HMP34 ( 2208 - 2214 )
PDF    จ.อ.วิทยา ภูชมศรี    HMP35 ( 2215 - 2223 )
PDF    ภาวิณี รัตนเกษร    HMP36 ( 2224 - 2232 )
PDF    อรวรรณ บุญประสงค์    HMP37 ( 2233 - 2240 )
PDF    รุ่งหิรัณย์นภัส อินรอด    HMP38 ( 2241 - 2250 )
PDF    จีรภัทร วรสิงห์    HMP39 ( 2251 - 2262 )
PDF    อรุณรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ    HMP40 ( 2263 - 2272 )
PDF    สุริยา คงผดุง    HMP41 ( 2273 - 2287 )
PDF    รัชดา พละศูนย์    HMP42 ( 2288 - 2296 )
PDF    อำพร งอนราช    HMP43 ( 2297 - 2306 )
PDF    อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ    HMP44 ( 2307 - 2317 )


ภาคผนวก

PDF โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 34
PDF รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
PDF คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 34
PDF ดัชนีรายชื่อผเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่34
PDF สรุปจำนวนผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 34

Contact Us

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0-4320-2420 , 0-4320-2547 , 0-4320-2551 
โทรสาร 0-4320-2421 Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133 


Graduate School Khon Kaen University Contact Address: 3rd Floor, Bimala Kalakicha Building, 
Khon Kaen University, 40002, Thailand. 
Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421
Website: บัณฑิตวิทยาลัย มข. Graduate School 
Website:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : graduate@kku.ac.th